ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Obsah a účel dokumentu

  1. V tomto dokumente sú uvedené informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky www.monsterance.sk, našimi klientami a záujemcami o naše služby a produkty.
  2. Účelom tohoto dokumentu je zoznámiť vás (subjektami údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako budú vaše osobné údaje spracovávané.
  3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto teraz postupujeme pri spracovávaní osobných údajov nielen podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ale nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadeniu (EU) 2016/679, tj. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohoto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte odkazujeme.
  4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Prevádzkovateľ osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
VI. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

II. Prevádzkovateľ osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Ing. Ľuboslava Valentová, IČ: 45986908, so sídlom Juhoslovanská 2475/1, Košice, 040 13 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
sme zapísaní v živnostenskom registri Okresného úradu Košice
kontaktný e-mail: luba@monsterance.sk, naša webová stránka: www.monsterance.sk

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie osobných údajov vyplnením niektorého formulára na webovej stránke, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (tj. v súvislosti s dodaním tovaru, poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, emailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciach typu skype, FB messenger, správy cez Instagram).

Spracovávame údaje, ktoré sami zverejníte na internete a hlavne na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z verejných registrov (najmä pre uvedenie a kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Pokiaľ pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom tieto údaje k danému účelu spracovávame iba s vašim súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. ak ho máme zaslať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli) alebo poskytnúť službu (napr. pre poradenstvo sú určité vstupné údaje nevyhnutné), na to vás vždy predom upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, tj. citlivé údaje, pre ktoré sú stanovené prísnejšie podmienky.

  1. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:
   Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, IČO, telefónne číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli, pohlavie, profilovú fotografiu, fotografie z našich živých stretnutí a kurzov, ktorých ste sa zúčastnili, videozáznamy z týchto akcií, vaše záujmy.
  1. Zvláštna kategória osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:
   „Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.“

Cookies

Pri prezeraní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa zdržíte na stránke a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v takom režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Cookies sú ďalej spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľmi:
Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

→ Internet Explorer: windows.microsoft.com
→ Google Chrome: support.google.com
→ Mozilla Firefox: support.mozilla.org
→ Opera: help.opera.com
→ Safari: support.apple.com

IV. Na aké účely osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

  1. Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných podmienok. Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednaný tovar/produkty alebo služby a viesť s vami s tým súvisiacu komunikáciu, spracovávame tieto bežné osobné údaje. Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Takou povinnosťou môže byť dodanie tovaru, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačovej podobe, vlastnoručne podpísané. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, po telefóne alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky. K tomuto účelu osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú niektoré údaje uchovávané ešte pre účely plnenia zákonných povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledovných častiach tohto dokumentu.
  2. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov Tieto údaje spracovávame z dôvodu splnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňových predpisov a registratúry. Doba, počas ktorej sú tieto údaje spracovávame je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.
  3. Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby. Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame: Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k lehotám premlčania so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamžiku jeho uplatnenia. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie. Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných správ budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu a e-mail. Zasielanie obchodných správ na váš email môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz v emaily uvedený. Ak by sme na zasielanie našej ponuky alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačovú formu alebo telefonický hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, ak nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neprajete. Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám iba také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Keď si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš emailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“. Takisto, keď nám pošlete objednávku z webu, zaradí sa váš kontakt do zoznamu typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v tomto okamžiku vám systém aj automaticky odošle váš objednaný elektronický produkt (alebo je to pokyn k expedícii tovaru atď.). Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo na splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá na bežný marketing (spadá do kategórie oprávneného záujmu).
  4. Spracovávanie osobných údajov na základe vášho súhlasu. Keď nám dáte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponúk našich služieb/produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovávaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Ak nám okrem toho dáte aj ďalší súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje aj pre zasielanie ponuky služieb/produktov našich obchodných partnerov. Ak sa zúčastnite súťaže súhlasíte so zverejnením informácií o účasti alebo výhre v súťaži. Ďalej spracovávame referencie a vami zaslané fotografie alebo videozáznamy môžeme používať pre marketingové účely. Pred tým, ako nám váš dáte súhlas, budeme vás informovať o tom, aké údaje a na aký konkrétny účel spracovávanie sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď písmená A až C), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takým konkrétnym účelom nie je súhlas potrebný.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zabezpečením našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v postavení sprostredkovateľov. Jedná sa najmä o spoluprácu s účtovnými, advokátskymi, poskytovateľov dátových úložísk a softwérových aplikácií, správcov sociálnych sietí, grafikov a prekladateľov. So sprostredkovateľmi máme  uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Na základe zmlúv sú osobné údaje spracovávané tiež spoločnosťou Monsterance s.r.o.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. najmä v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgám oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať.)

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

  1. Právo na prístup k osobným údajom
   Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a pokiaľ áno, tak na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovávaní.
  2. Právo na opravu osobných údajov
   Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete úplné údaje).
  3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)
   V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane výnimiek, kedy sa výmaz neurobí.
  4. Právo na obmedzenie spracovávania
   V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.
  5. Právo na prenosnosť osobných údajov
   Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamy prenos inému prevádzkovateľovi.
  6. Právo namietať spracovávanie osobných údajov
   V prípadoch kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovávaniu a potom nebudeme vaše údaje ďalej spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovávania pre účely priameho marketingu.
  7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade a ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránke úradu  www.uoou.sk.

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky ku spracovávaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na emaily luba@monsterance.sk. Zaslaním správy alebo písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť svoje práva, o ktorých píšeme v článku VI. Iba si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, či je požiadavka uplatnená naozaj priamo vami, vás môžeme ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach  www.monsterance.sk/gdpr

Toto znenie je účinné od 1.7.2021.