Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti Ing. Ľuboslava Valentová, IČ: 45986908, so sídlom Juhoslovanská 2475/1, Košice, 040 13 (ďalej len „VOP“)

kontaktný e-mail: luba@monsterance.sk, webová stránka: www.monsterance.sk

Adresa pre doručovanie je zhodná s adresou sídla. Na uvedenom e-maily som   k dispozícii pre bežnú komunikáciu a pre prípadné vybavovanie podnetov a reklamácií.

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

1.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.5 Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu. Objednávateľom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo zaslaním správy cez sociálne siete a uhradila dohodnutú cenu.

1.6 Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo správou odoslanou cez sociálne siete.

1.7 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky doklad na úhradu ceny. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo správou cez sociálne siete, poskytovateľ zašle objednávateľovi cenovú ponuku emailom.

1.8 Produktom sa na základe týchto Obchodných podmienok rozumejú všetky služby poskytujúce vzdelávanie fyzicky aj na internete.

1.9 Poskytovaním elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie poskytnutie prístupu k videokurzom na internete prostredníctvom prístupových kódov.

1.10 Začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie doručenie prístupových kódov poskytovateľom objednávateľovi.

 

2. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy

2.1 Pre objednanie produktu alebo služby cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako objednávateľ vyplníte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, email, telefón), vyberiete konkrétnu vzdelávaciu akciu a vyberiete spôsob úhrady.

2.2 Objednávku odošlete kliknutím na objednávacie tlačidlo pod objednávkou. O prijatí objednávky budete informovaní e-mailom na vašu elektronickú adresu, súčasťou (prílohou) je aj faktúra . Doručením tohto prijatia objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke a zaplatením dohodnutej ceny je Zmluva uzatvorená.

Do doby uzatvorenia zmluvy môžete svoju objednávku zrušiť emailom poslaným na moju elektronickú adresu uvedenou v týchto VOP.

2.3 Elektronická objednávka produktov uskutočnená po prihlásení sa do svojho účtu formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada ceny v zmysle automaticky vygenerovaného dokladu na úhradu je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

 

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Na webovom rozhraní je uvedená cena. Nie som platcom DPH. Cena je platná po celú dobu, pokiaľ je na webovom rozhraní uvedená. Pri vzdelávacích akciách je na webovom rozhraní uvedené, čo cena zahrňuje.

3.2 Ak dôjde ku zmene ceny v dobe medzi zaslaním vašej objednávky a jej potvrdením, platí cena platná v okamžiku odoslania objednávky.

3.3 Cenu je možné uhradiť:

  • Bezhotovostne na môj bankový účet: pokyny k platbe v podobe faktúry obdržíte emailom alebo v správe na sociálnej sieti potvrdzujúcej prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spracovaná.
  • V hotovosti pred začatím vzdelávacej akcie, ak sa tak dohodneme.

 3.4 Splatnosť ceny:

Cenu je možné uhradiť do 3 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený na faktúre. Kúpna cena je zaplatená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na môj bankový účet.

3.5 Spôsob dodania služby:

Vzdelávacia akcia bude dodaná podľa podmienok uvedených v popise akcie na webovom rozhraní, prípadne individuálne dojednaných. Kupujúci má právo absolvovať vzdelávaciu akciu za podmienky riadnej úhrady celej kúpnej ceny za príslušnú vzdelávaciu akciu.

Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť podmienky vzdelávacej akcie, napr. čas jednotlivých lekcií, miesto konania v rámci rovnakej obce/mesta, pričom je povinný o tom objednávateľa upovedomiť. Záväzky poskytovateľa a objednávateľa tým nie sú dotknuté. Poskytovateľ zodpovedá za to, že zmenou podmienok nebude dotknutý účel kurzu.

Vzdelávacia akcia sa uskutoční iba v prípade, že si ju objedná a uhradí minimálny počet záujemcov stanovený poskytovateľom.

3.6 Vyhradzujem si právo zrušenia vzdelávacej akcie pri nižšom počte prihlásených alebo zásahu vyššej moci. V takom prípade budem všetkých účastníkov včas informovať.

3.7 V prípade, že bude vzdelávacia akcia zrušená z príčin na mojej strane a vy ako objednávateľ ste už cenu uhradili, obdržíte do 14 dní odo dňa, kedy bude rozhodnuté o zrušení akcie, späť celú zaplatenú čiastku, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na použití platby na náhradnú akciu podľa vášho výberu alebo na inom riešení. Platba vám bude vrátená rovnakým spôsobom ako bola prijatá.

3.8 V prípade, že ste cenu už uhradili a zrušíte účasť najneskôr 5 pracovných dní pred začatím vzdelávacej akcie, bude vám vrátená celá zaplatená cena, v prípade zrušenia v kratšej dobe je cena nevratná.

 

4. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

4.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

4.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu poskytovateľa uvedeného v týchto VOP, alebo emailom na moju elektronickú adresu uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na webovej stránke.

4.3 Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľov – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

5. Ochrana osobných údajov a súkromia

Informácie o ochrane osobných údajov, ktoré spracúvame nájdete v samostatnom dokumente na našej webovej stránke

Znenie VOP je účinné od 1.7.2021.